MapServer |lëshim| Dokumentacion

Note

The entire documentation is also available as a single PDF document PDF icon

Nëse po përmirësoni nga një version i mëparshem i MapServer, sigurohuni të rishikoni:ref:Guiden e Migrimit MapServer <migration>.

Documentation for earlier versions of MapServer can be found on the Download page.

Variabla Mjedisit

Fjalor