Licensa

Copyright (c) 2008-2018 Open Source Geospatial Foundation. Copyright (c) 1996-2008 Regents of the University of Minnesota.

Leja është dhënë me anë të kësaj, pa pagesë, për personin i cili merr një kopje të këtij software dhe dokumentat të lidhura ( “Software”), për t’u marrë me Programin, pa kufizim, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, shkrihen , të botojë, shpërndajë, nënlicensa, dhe/ose të shesin kopje të Programit, dhe të lejojë personat, të cilit i është mobiluar Programit për ta bërë këtë, në varësi të kushteve të mëposhtme:

Njoftimi mbi të drejtën e autorit dhe kjo leje njoftimi, do të përfshihen në të gjitha kopjet e këtij Programi ose punëve që rrjedhin nga kjo Program.

PROGRAM OFROHET “SIQ ËSHTË”, PA ASNJË LLOJ GARANCIE, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR TE GARANCITË E SHITJES, PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR DHE JO-FREGMENTIMIT. NË ASNJË RAST AUTORËVE APO MBAJTËSVE TË AUTORIT TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË PRETENDIM, DËMET OSE NDONJË DETYRIM TJETËR, QOFTË NË NJË VEPRIM TË KONTRATËS, KRIMIT APO NDRYSHE, QË DALIN NGA, APO NË LIDHJE ME PROGRAMIN OSE PËRDORIMIN OSE MARRËDHËNIET E TJERA NË PROGRAM.

Documentation License

If not stated otherwise, all content is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 licence (CC BY-SA).

Nderime

Financimi i madh për zhvillimin e MapServer është siguruar nga NASA përmes marrëveshjeve bashkëpunimi me Universitetin e Minesotës, Departamenti i Burimeve Pyjore. Përmirësime të tjera janë bërë nga shteti i Minesotës, Departamenti i Burimeve Natyrore dhe Qendra e Informacionit të Menaxhimit të Tokës. Ne do të donim të pranojmë kontributet e tjera të mëdha, si dhe:

  • MapServer dhe MapScript janë zhvilluar nga Stephen limonit.

  • Moduli Raster është zhvilluar nga Pete Olson dhe Stephen limonit.

  • Moduli PHP/MapScript është zhvilluar nga DM Solutions dhe mirëmbahet nga MapGears.

  • Pjesë të të Drejtës së Autorit (c) 1998 Shteti e Minesotës, Toka Qendra e Informacionit të Menaxhimit.

  • Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe mbështetje e dhënë shpesh nga Korpusit të Inxhinierëve të Ushtrisë të SHBA

  • Disa version 6.2 Karakteristika të financuara përmes Meteo-Francë